วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๕๖

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สนช. ครั้งที่ ๑๕๖

ธันวาคม 14, 2017 1:24 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

bb1

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๖ วันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
๑.๑ การหารือในประเด็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลสรุปประเด็นเป็นเอกสาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วในรูปแบบของบันทึกข้อความ เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ ความเป็นมา
ข้อพิจารณา และข้อเสนอแนะ

๑.๒ การพิจารณาศึกษา เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม : ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง โดยเชิญ
นายแพทย์ระวี มาศฉมาดล ประธานกลุ่มพลังธรรมใหม่และคณะ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

๑.๓ ความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ….
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑
คณะอนุกรรมาธิการรายงานกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการมีกำหนดการที่จะเดินทางไปร่วมประชุมกับผู้ตรวจการแผ่นดิน ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยประธานคณะกรรมาธิการมีความประสงค์จะร่วมเดินทางด้วยนั้น เนื่องจากในวัน
ดังกล่าวประธานคณะกรรมาธิการและอนุกรรมาธิการบางส่วนมีเหตุขัดข้องบางประการที่ไม่สามารถไปเข้าร่วมประชุมได้ ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและหารือกับประธานคณะกรรมาธิการแล้ว เห็นควรเลื่อน
การเดินทางออกไปก่อน ส่วนการเดินทางไปร่วมประชุมดังกล่าว จะมีขึ้นเมื่อใด คณะอนุกรรมาธิการจะได้แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการพิจารณาความคืบหน้าผลการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. โดยคณะอนุกรรมาธิการมีข้อสังเกตและความเห็น คือ
ข้อ ๑ ยืนยันความเห็นสนับสนุนหลักการในร่างมาตรา ๙๗
ข้อ ๒ เห็นควรกำหนดให้มีคณะกรรมการองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างชัดเจน และ
ข้อ ๓ เห็นควรให้คงเรื่องการไต่สวนสาธารณะไว้

bb2

bb3

bb4

|  189 views

Leave a Comment

*

scroll to top