วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐

ธันวาคม 15, 2017 9:49 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา 

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย
โอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน

     ๒)  รับทราบรายงานสรุปผลการเสวนาของคณะกรรมาธิการการเมือง หัวข้อ “การเรียนรู้ เพื่อสร้างพลเมืองดี
ในวิถีประชาธิปไตย”

     ๓)  รับทราบกรณีศาลรัฐธรรมนูญแจ้งความเห็นมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. …. ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า แล้ว และกรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมิได้มีความเห็นกลับมาว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจะได้ดำเนินการส่ง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการ
ต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา  ๘๑ ต่อไป

๒. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –   การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งซึ่งได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาจำนวน ๒ ท่าน และมีมติให้สอบถามไปยังศาลฎีกาเกี่ยวกับกรณี
ดังกล่าว จึงเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

๓.  จากนั้นในที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ

     –   ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑๐ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑๐ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –   รายงานสรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘)

      ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารายงานสรุปผลการปฏิบัติการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๙  (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘) แล้ว

ปิดประชุม เวลา  ๑๑.๒๕  นาฬิกา

|  497 views

Leave a Comment

*

scroll to top