วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการให้บริการของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการให้บริการของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน 

ธันวาคม 16, 2017 7:25 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๐ นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต พลเอก โปฎก บุนนาค และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการพัฒนาระบบการให้บริการของคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์ ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมสะท้อนปัญหาต่างๆ ดังนี้
๑. ระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่ไม่ประสงค์จะรับบริการในขั้นที่สูงขึ้น เพราะเกี่ยวพันกับค่าใช้จ่าย อาทิ การส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีความพร้อมของบุคลากรและเครื่องมือ ทำให้แพทยต้องใช้ทางเลือกการรักษาอย่างง่าย เป็นต้น
๒. การส่งเสริมสุขภาพฟันดีของกลุ่มผู้สูงอายุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
๓. การขอรับการสนับสนุนสำหรับโครงการรากฟันเทียมขนาดเล็ก ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนและการผลักดันนำไปใช้ รวมทั้งโครงการรากฟันปลอมชนิดถอดได้ ซึ่งได้มีการผลิตจำนวน ๓๐๐ ชิ้น แต่ยังไม่ได้นำไปใช้กับประชาชนอย่างแพร่หลาย
๔. ผลงานการร่วมวิจัยและพัฒนาเครื่องถ่ายภาพรังสีแบบสามมิติ (CBCT) ซึ่งร่วมกับ MTEC NECTEC สวทช. แต่ไม่ได้รับการผลิตและจำหน่ายอย่างแพร่หลายแก่โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ
๕. ผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ที่สร้างปัญหาให้กับคลินิกทันตแพทย์ จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ปลอดภัยทางรังสี (RSO) อยู่ประจำการตลอด และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการสอบและขึ้นทะเบียนกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ผู้ใดฝ่าฝืนมีบทกำหนดโทษอย่างรุนแรง ประกอบกับการมีไว้ในครอบครองเครื่องกำเนิดรังสีหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของเครื่องมือที่มีอันตรายมากน้อยต่างกัน ทำให้เกิดกรณีการขู่กรรโชกทรัพย์กับทันตแพทย์
ด้านศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต ได้ชี้แจงถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นของประชาชนตามภูมิภาค ซึ่งจะนำร่างกฎหมายฉบับแก้ไขดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1513426690377 1513426688589 1513426686556

|  227 views

Leave a Comment

*

scroll to top