วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในโครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ธันวาคม 17, 2017 10:20 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ องค์การบริการส่วนตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พลเอก อู้ด เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา และนายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม และนายวัน ม่วงมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงให้การต้อนรับและบรรยายโดยสรุปถึงปัญหาวิกฤติหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ว่า มีปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิด นั่นคือ สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือของไทย จึงทำให้หมอกควันไม่สามารถลอยตัวขึ้นสูงได้ การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ โซน คือ พื้นที่ป่า ๕๗% พื้นที่การเกษตร ๒๙% และพื้นที่ชุมชน ๑๔% มีการบริหารจัดการ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะสั้น ได้แก่ จัดตั้งศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่ริม และในระดับตำบล จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอำเภอแม่ริม ระยะปานกลาง ได้แก่ จัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุน สร้างและขยายภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการการปลูกพืชทดแทน และระยะยาว ได้แก่ จัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้น ขยายพื้นที่สีเขียว
ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่พบมีดังนี้
๑. ต้นเหตุของไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์
๒.การเกิดไฟป่ามักจะเกิดกลางคืน และบนดอยสูง การดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้
๓. ด้านคดีกับผู้จุดไฟเผายังมีปัญหา เพราะขาดพยานหลักฐานเชิงประจักษ์
นอกจากนี้ พื้นที่ตำบลโป่งแยงยังประสบปัญหาพื้นที่เกือบทั้งหมดเป็นเขตหวงห้าม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลโป่งแยง ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลช้างเผือก ตำบลสุเทพ และตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๔๙๒ รวมทั้งติดขัดด้านข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ 
จึงขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ช่วยพิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และกำหนดเขตหวงห้าม แบบเบ็ดเสร็จเพียงฉบับเดียว
ในการนี้ คณะฯ ได้ชี้แจงในส่วนของปัญหาที่ดินที่อยู่ในเขตหวงห้ามว่า ปัญหาข้อกฎหมายสำคัญ คือ พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้าม พ.ศ. ๒๔๘๑ (เพื่อราชการทหาร) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอต่อรัฐบาลให้เร่งพิจารณาดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่รัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One map) โดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาระวางแนวเขตที่ดินรัฐทับซ้อน ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำสรุปสภาพปัญหาที่ได้รับฟังไปเสนอต่อที่ประชุมส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดำเนินการวิเคราะห์และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป

1513480390068 1513480387919 1513480385263 1513480383389

|  374 views

Leave a Comment

*

scroll to top