วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

รองประธาน สนช. คนที่สอง เปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 18, 2017 1:12 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
25299317_1558707340871682_9121404572486451713_n
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๘๐ พรรษา รวมใจ เทศบาลเมือง
แม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนางรัตนา สัยยะนิฐี
อนุกรรมการช่วยเหลือสตรีในคณะกรรมการโครงการ สนช. พบประชาชน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรีพิการ รวมจำนวน ๒๕๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ให้การต้อนรับ
สำหรับปัญหาที่ผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันสะท้อนเพื่อให้นำสู่การแก้ไข มีดังนี้
๑. ปัญหาสตรีชนเผ่า ที่ต้องการให้มีการฝึกอาชีพ จัดให้มีตลาดรองรับสินค้า และล่ามชนเผ่าในกระบวนการยุติธรรม และตามโรงพยาบาล ตลอดจนการกำหนดสัดส่วนผู้แทนชนเผ่าในทางการเมือง
๒. ปัญหาสตรีพิการ ที่ต้องการให้มีการส่งเสริมด้านอาชีพรวมทั้งความก้าวหน้าและความมั่นคงในหน้าที่การงาน
การขาดสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง ตลอดจนปัญหาการเข้าถึงเงินกองทุนคนพิการ
๓. ปัญหาการขาดงบประมาณในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาสตรี
๔. ปัญหาด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ต้องการให้มีการแก้ไขระเบียบในการกำหนดจำนวนคนในการขอกู้เงิน
๕. ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการขยายตลาด
๖. ปัญหาการขาดความรู้ด้านกฎหมายทำให้ถูกเอาเปรียบ
๗. ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ถูกทำร้าย และไม่กล้าไปแจ้งความ รวมทั้งความล่าช้าในการดำเนินคดี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือกลุ่มสตรีฯ ได้ขอให้ นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งร่วมลงพื้นที่ด้วยนำประเด็นความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดสินค้าของกลุ่มสตรีไปดำเนินการต่อไป ส่วนประเด็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัดจะได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ ในขณะที่ประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลางคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ร่วมพบปะประชาชนจะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
25348455_1558707477538335_7062520897615679246_n 25443189_1558707384205011_4427931704106572087_n
|  280 views

Leave a Comment

*

scroll to top