วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐

ธันวาคม 22, 2017 1:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และคณะทำงานคณะต่าง ๆ ดังนี้

(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง

(๑.๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านโครงข่ายการคมนาคมและการจราจรของเมืองเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงและปัญหาจากการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านโครงข่ายการคมนาคมและการจราจรของเมืองเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ โครงการทางเลี่ยงเมืองแม่ริม แนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเมืองเชียงใหม่ และปัญหาการจราจรติดขัดภายในและบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่

(๑.๒) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวการส่งมอบที่ราชพัสดุ ในความครอบครองของแขวงทางหลวงพัทลุงให้แก่โรงพยาบาลพัทลุง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารพักผู้ป่วย ในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง และเข้าร่วมประชุม ณ แขวงทางหลวงจังหวัดตรัง เพื่อหารือเรื่องการเชื่อมโครงข่ายของเส้นทางบริเวณโดยรอบของท่าอากาศยานตรัง โดยมี
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานตรัง และรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงตรัง เข้าร่วมประชุม

(๑.๓) เรื่องร้องเรียนที่คณะอนุกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้พิจารณาข้อมูลเบื้องต้น จำนวน ๓ เรื่อง คือ
๑.๓.๑ เรื่อง แนวทางดำเนินการและแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี กม.๙+๐๐๐ ถึง กม.๑๓+๐๐๐ (ตอนที่ ๔) ของนายวสุ ผันเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระยะห่างของทางลอดกับระดับผิวจราจรถนนลาดยางและระดับท้องสะพาน คสล. ถนนมอเตอร์เวย์ สูงประมาณ ๑.๕ เมตร ทำให้รถกู้ชีพฉุกเฉินและรถดับเพลิงไม่สามารถผ่านไปมาได้
๑.๓.๒ เรื่อง ขอนำเสนอแนวทางการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการให้บริการร่วมเดินทาง (Ridesharing) ของคุณมนรวี อำพลพิทยานันท์ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจ และกิจการสัมพันธ์อูเบอร์ประเทศไทย
๑.๓.๓ เรื่องขอความเป็นธรรมให้ทบทวนแก้ไขโครงการก่อสร้างสะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข ๒ ที่ กม.๔๓ – ๔๔ (ขาเข้า – ขาออก) รวมคู่ขนาน ของนางชำเรือง ปิ่นนาค และคณะตลาดร่วมน้ำใจชาวกลางดง ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีโครงการก่อสร้างสะพานกลับรถของกรมทางหลวงบนถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ในจุดดังกล่าว ที่กำหนดจุดก่อสร้างสะพานกลับรถไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อพิจารณากรณีความเดือดร้อนของชุมชนโดยรอบสนามบิน โดยเชิญ ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองปรือ เข้าร่วมประชุม

(๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง คือ ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี โดยทำการศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี และเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง อาทิ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) สถาบันอนาคตศึกษา เป็นต้น เพื่อนำมาพิจารณาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง สิ่งที่พบในเบื้องต้น คือ ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี ของแต่ละหน่วยงานยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการ จึงพยายามศึกษาหาเป้าหมายในทุกๆ ด้าน โดยใช้ด้านโลจิสติกส์เป็นหลัก และเชื่อมโยงไปยังการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ใน ๒๐ ปี ข้างหน้าต่อไป

(๔) คณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะทำงานได้จัดประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา โดยได้พิจารณาโครงสร้างของรายงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนหน้า ประกอบด้วย ปกใน บทสรุปผู้บริหาร สารบัญ และสรุปผลการดำเนินของคณะกรรมาธิการการคมนาคม (ในภาพรวม)
ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย การดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายด้านการคมนาคมที่สำคัญ การพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับงานด้านการคมนาคมที่สำคัญ และการพิจารณาแก้ไขปัญหาและเรื่องร้องเรียนที่สำคัญ
ส่วนภาคผนวก ประกอบด้วย รายชื่อคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ /คณะทำงาน/นักวิชาการและเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการ/ฝ่ายเลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ

ในส่วนของเนื้อหาได้มีการสรุปเรื่องพิจารณาที่สำคัญของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะ โดยปรับให้เป็นการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ เรียงลำดับตามคาสั่งแต่งตั้งของคณะกรรมาธิการ กำหนดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๐ และจะนำมาเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป คณะทำงานกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๙ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

สรุปผลการประชุม ครั้งที่  57-60 (ส่งไลน์)1 สรุปผลการประชุม ครั้งที่  57-60 (ส่งไลน์)2 สรุปผลการประชุม ครั้งที่  57-60 (ส่งไลน์)3 สรุปผลการประชุม ครั้งที่  57-60 (ส่งไลน์)4

|  324 views

Leave a Comment

*

scroll to top