วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ธันวาคม 22, 2017 1:34 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๒

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๙ นาฬิกา 

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑)  รับทราบประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันของการประชุม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว

๒) รับทราบกรณีคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเปลี่ยนแปลงกรรมาธิการในสัดส่วนผู้แทนของคณะรัฐมนตรี โดยขอ เปลี่ยนจาก นายสุวิทย์  เมษินทรีย์ เป็นนายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ 

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ และ

ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐

ผลการพิจารณา

–   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน

๑.  เลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง (ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔)

ผลการพิจารณา

–   ที่ประชุมลงมติเลือก พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง  พลตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา  และนางสาวศศิธร  ศรีสุจริต  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง และเลือกนางวรารัตน์  อติแพทย์ และพลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา  เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา  (ก.ร.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

๒.  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด (ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา

–  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๑๗ คน โดยที่ประชุมได้ลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๑ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีเพื่อ กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

๓.  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนถึงมาตรา และที่ประชุมมีมติเลื่อนการพิจารณามาตราที่เหลือไปในวันถัดไป

ปิดประชุม เวลา  ๑๗.๓๘  นาฬิกา

|  616 views

Leave a Comment

*

scroll to top