วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

สรุปผลการประชุม คณะอนุกมธ.บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐

ธันวาคม 22, 2017 3:43 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายมหรรณพ
เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณานโยบายและแผนการจัดการด้านสมุนไพรไทย การส่งเสริมพืชสมุนไพร ผลิตผล และวัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพมาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการได้เชิญผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมป่าไม้ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมกันพิจารณานโยบายและแผนการจัดการด้านสมุนไพรไทย การส่งเสริมพืชสมุนไพร ผลิตผล และวัตถุดิบสมุนไพรที่มีศักยภาพ มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นโยบายรัฐบาล และแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย สรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานมีแผนและโครงการในการจัดการและส่งเสริมพืชสมุนไพร โดยต่างดำเนินงานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรมีการหารือร่วมกันเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

151750 151763 151770 151774

|  230 views

Leave a Comment

*

scroll to top