วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา

ธันวาคม 25, 2017 9:56 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก, โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น Leave a comment A+ / A-
 
25659910_1564005297008553_157044426998994659_n
 
วันเสาร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องสมิหลา ๑ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย/
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้แก่ผู้นำภาคส่วนต่าง ๆ และเสริมสร้างเครือข่าย
เข้มแข็งภาคประชาชน ในการมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับ สนช. อีกทั้งเพื่อให้ สมาชิก สนช. ได้รับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ของ สนช. ต่อไป โดยมี นายพงศ์กิตติ์
อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวรายงาน และนายขจรศักดิ์
เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล และนายอนุมัติ
อาหมัด สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทนายความ อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และสื่อมวลชน จากจังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๐ คน
25659819_1564005080341908_6389059875260664152_n 25551989_1564005160341900_2985790838066450756_n
25507889_1564005210341895_7830710063681115161_n
 
จากนั้น วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา วิทยากรจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และวิทยากรทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ดร.วิเชียร รุจิธำรงกุล ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และทีมแพทย์พยาบาลจาก
โรงพยาบาลสงขลา ได้บรรยายการอบรม
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองและการมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตยและศาสตร์พระราชา การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ และการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
S__3424284 S__3424299 S__3424304 S__3424318
 
 
|  242 views

Leave a Comment

*

scroll to top