วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ธันวาคม 26, 2017 6:00 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปผลการประชุมสภาริติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔ เป็นพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๒ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๕ เรื่อง คือ

๑)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่ ๒ ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุม ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยลงมติรายมาตรา โดยเริ่มตั้งแต่มาตรา ๔ ไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ….  

๒)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑๗ คน โดยที่ประชุมได้ลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๑ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

๓)  ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย

๔)  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย

๕)  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ตามมาตรา ๕๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบให้ พันโท กรทิพย์  ดาโรจน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ค้างพิจารณา ดังนี้

–    ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๔ ครั้ง คือ         

ครั้งที่ ๗๖ วันอังคารที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗๗ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗๘ วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๗๙ วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐.
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  จำนวน  ๔  ครั้ง  ดังกล่าว 

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอื่น ๆ  ดังนี้

๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน)

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. …. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน

๓)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๔)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน)ผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๖)  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง  รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน  เป็นกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  สารสนเทศ  และการสื่อสารมวลชน  แทนตำแหน่งที่ว่าง 

๔.  นอกจากนี้มีเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นางบุญมี  ดอนเมือง และนางสวาท  ดอนกระสินธุ์ พ.ศ….. ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ….. ขยายเวลาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

๒) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การยาสูบแห่งประเทศไทย  พ.ศ. …. แทนตำแหน่งที่ว่าง

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายธานี  อ่อนละเอียด  ในฐานะผู้แทนคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย  พ.ศ. ….  แทนตำแหน่งที่ว่าง

อนึ่ง ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (ธันวาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙) ออกไปก่อน

 

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๐๕ นาฬิกา

|  477 views

Leave a Comment

*

scroll to top