วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. จัดเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น

กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. จัดเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็น

มกราคม 9, 2018 11:22 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓-๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาทางวิชาการและรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. : อีก ๑ ก้าวเพื่อประเทศไทยใสสะอาด” โดยมี พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวเปิดการเสวนา และนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ กล่าวรายงาน
ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ ๑ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีหลักการและเหตุผล คือ โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประกอบกับต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด และเป็นการสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทำให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการกำจัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวมีความสำคัญและอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนเป็นวงกว้าง ดังนั้น เพื่อให้ได้รับความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและรอบด้าน จึงได้จัดเสวนาขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมการสัมมนา อาทิ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชน ภาคเอกชน และผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

DSC_3203 DSC_3223DSC_3193 DSC_3230

|  204 views

Leave a Comment

*

scroll to top