วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. รับหนังสือจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สนช. รับหนังสือจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

มกราคม 9, 2018 6:32 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมไทย นำโดย นายวิษณุ ลิ่มวิบูลย์ นายกสมาคมฯ เพื่อขอเสนอให้มีการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและส่งมายังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากกลุ่มฯ เห็นว่า ยังมีเนื้อหาบางประเด็นที่ควรมีการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผลศึกษาของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามเจตนารมณ์ของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ประกอบกับข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ มีความเชื่อมโยงในหลายมาตราต่อเนื่องทั้งฉบับ และมีความจำเป็นต้องตราบทบัญญัติอื่นๆ อีกจำนวนมากเพื่อให้การดำเนินการรับคืน จัดเก็บ และรวบรวมซากผลิภัณฑ์ให้สามารถดำเนินการได้จริง จึงขอให้มีการปรับแก้ไขก่อนบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กล่าวว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ศึกษาเรื่องดังกล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว อย่างไรก็ตาม หากร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อพิจารณา จะส่งข้อเสนอดังกล่าวให้เพื่อพิจารณาควบคู่กันไป

1515496112768 1515496107429 1515496100211

|  503 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top