วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวถึงการประชุม สนช. วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑

มกราคม 10, 2018 10:13 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงข่าวถึงการประชุม สนช.ว่า จะมีการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม และงดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม โดยจะมีการรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. …. และพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. โดยที่ผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ จำนวนประมาณ ๘ แสนคน ซึ่งขาดสิทธิอันเนื่องมาจากไม่ส่งเงินสมทบ ๓ เดือน ติดต่อกันตามมาตรา ๔๑ (๔) หรือส่งเงินไม่ครบ ๙ เดือน ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน ตามมาตรา ๔๑ (๕) ทำให้ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เป็นเหตุให้ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคมและไม่อาจกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลดังกล่าวในการขอกลับเป็นผู้ประกันตนได้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีจำนวน ๗ มาตรา ซึ่งคาดว่าจะเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาวาระแรก วันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑ 
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า วิป สนช. ยังได้มีการกำหนดวาระการประชุมสภานิติบัญญัติในเดือนมกราคม โดยวันพฤหัสที่ ๑๘ และวันศุกร์ที่ ๑๙ จะเป็นการพิจารณากฎหมายที่เสนอใหม่และกฎหมายที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ส่วนวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และวันศุกร์ที่ ๒๖ จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

DSC_8369 DSC_8372

|  350 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top