วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

สนช. เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

มกราคม 10, 2018 10:31 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสังคมฯ และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี เข้าร่วมประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคและการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ภาคเหนือ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สภาเด็กและเยาวชน คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สถาบันการศึกษา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เครือข่ายสตรีชนเผ่า และเครือข่ายสตรีมุสลิม ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด (จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี) รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมีการบรรยายความผิดทางเพศตามประมวลอาญาและแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นประเด็นการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำต่อเด็ก (มาตรา ๒๗๗ และมาตราอื่นที่เกี่ยวข้อง)
ทั้งนี้ การประชุมสมัชชาสตรีระดับภาคในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย โดยคณะอนุกรรมาธิการสตรีได้ระดมความคิดเห็นครบทั้ง ๔ ภาคได้แก่ ภาคใต้ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ แล้ว และจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั้ง ๔ ภาคไปประกอบการพิจารณาเพื่อเสนอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

6422364196 64197

|  319 views

Leave a Comment

*

scroll to top