วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๘

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๕๘

มกราคม 11, 2018 3:29 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕๘ วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาประเด็น “การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย” โดยได้พิจารณารายงานบทที่ ๔ ผลการพิจารณาศึกษา และบทที่ ๕ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
๑.๒ พิจารณาร่างกำหนดการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรกำหนดให้มีการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานดังกล่าวยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันอังคารที่ ๒๐ – วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง “การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม: ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง” โดยเชิญนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในทางการเมือง และบทบาทของสื่อมวลชนที่จะมีส่วนทำให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความสุจริตเที่ยงธรรม

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาเรียงลำดับเป็นรายมาตรา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างมาตรา ๓ อันว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.)

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการรายงานการพิจารณา ดังนี้
๔.๑ ติดตามสถานะของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างพระมหากษัตริย์ทรงพิจารณาให้ความเห็นชอบและทรงลงพระปรมาภิไธย
๔.๒ ติดตามสถานะของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ
๔.๓ กำหนดแนวทางการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ จำนวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ….

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

|  177 views

Leave a Comment

*

scroll to top