วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

กมธ. การศึกษาและการกีฬา สนช. พัฒนาการศึกษาให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

มกราคม 11, 2018 3:44 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.ตวง อันทะไชย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีประเด็นสำคัญในการพิจารณา อาทิ

พิจารณาติดตามการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในพื้นที่รอบสถานศึกษา
ดร. ตวง  อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา กล่าวว่า เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ได้ยื่นหนังสือต่อ กมธ. การศึกษาและการกีฬา และคณะทำงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เนื่องจากมีบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งได้ดำเนินการขอแก้ไขพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเป็นผู้เช่าพื้นที่ของบริษัทสามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้สถานศึกษา ๓ แห่ง หากอนุญาตให้มีการแก้ไขพื้นที่ควบคุมอาจทำให้มีนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มขึ้น เกิดปัญหาการทะเลาะวิวาท อุบัติเหตุและอาชญากรรมได้ ที่ประชุม กมธ. การศึกษาและการกีฬา จึงเห็นควรให้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การแก้ปัญหาและการสร้างความเข้าใจต่อกันซึ่งได้ทราบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา สรรพสามิตจังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาต่าง ๆ ภายใต้มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถาน ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและคำสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและการแก้ปัญหาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา โดยได้แต่งตั้งคณะทำงาน ๔ คณะ เพื่อพิจารณานิยาม “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” กำกับติดตามการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) กำหนดเขตพื้นที่ “บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา” จังหวัดนครราชสีมา ระดับอำเภอ และการตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณที่กำหนดเขตพื้นที่ ซึ่งการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) เป็นเพียงแนวเขตที่ใช้ในการทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ มิได้เป็นการจัดทำแผนที่แนบท้ายกฎหมายอันจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ได้ปิดประกาศเผยแพร่แผนที่ใกล้เคียงสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบแล้วในสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ การขออนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจึงยังไม่ได้มีการอนุญาตตามที่ขอให้พิจารณา เขตพื้นที่ (Zoning) ยังคงเป็นไปตามที่กำหนด และเมื่อได้รับแจ้งว่ามีร้านค้าภายในห้างสรรพสินค้าแอบจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา จังหวัดนครราชสีมาและสรรพสามิตจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนจำนวน ๓ ราย ซึ่งส่วนนี้ได้มีการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ประชุม กมธ. การศึกษาและการกีฬา เห็นว่า เพื่อให้เรื่องดังกล่าวเกิดประโยชน์และป้องกันมิให้มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตพื้นที่ควบคุมอันจะส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษาโดยจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อฝ่ายบริหารเพื่อเน้นย้ำให้มีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป

 

พิจารณากรอบแผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของคณะอนุกรรมาธิการประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดกรอบแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ (๑) จัดเสวนาเพื่อศึกษาสมรรถนะของนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญให้สอดคล้องกับนานาชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศ (๒) จัดเสวนาเพื่อศึกษาติดตามการพัฒนาหลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (๓) จัดเสวนาเพื่อศึกษาระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

ของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการเสวนาดังกล่าวมาจัดทำเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา ตลอดจนหน่วยงานด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

พิจารณาการจัดทำรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณารายงานเรื่อง “แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทยซึ่งเห็นว่าภาพรวมของรายงานดังกล่าวมีสาระสำคัญครบถ้วนแล้วจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุม กมธ ศึกษาและกีฬา เพื่อพิจารณา โดยที่ประชุม กมธ การศึกษาและการกีฬา เห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติ ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาอีกทางหนึ่งด้วย  

ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0067 ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0076 ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0080 ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0043 ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0057 ประชุม กมธ.110161_๑๘๐๑๑๑_0059

|  262 views

Leave a Comment

*

scroll to top