วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มกราคม 11, 2018 3:53 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

 

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑.๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑) รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติระบบการชำระเงิน พ.ศ. ….

     ๒) รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

     ๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ และ

     ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     –    ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตรา

จนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

ใช้เป็นกฎหมาย

๔. จากนั้นประธานได้ขอหารือกับที่ประชุม คือ

     –   ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๕

ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

      –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญสามารถขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๕ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๕.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ

     –  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน (ธันวาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พบประชาชน (ธันวาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๙) เรียบร้อยแล้ว 

 

ปิดประชุม เวลา  ๑๒.๐๕  นาฬิกา

|  528 views

Leave a Comment

*

scroll to top