วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

มกราคม 11, 2018 4:03 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานในการประชุม โดยมีมติที่น่าสนใจ คือ ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่าคณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

– ร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ….

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรแนะนำที่ประชุมสภารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จำนวน ๑๗ คน ประกอบด้วย

๑. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน จำนวน ๙ คน
๒) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒ คน
๓) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน จำนวน ๒ คน
๔) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จำนวน ๑ คน

๒. ผู้แทนคณะรัฐมนตรี จำนวน ๓ คน

ทั้งนี้ โดยกำหนดระยะเวลาพิจารณาขั้นคณะกรรมาธิการ ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ

ภาพประธาน+รอง

ผชจ ร่างกลับเป็นผู้ประกันตน

 

 

|  504 views

Leave a Comment

*

scroll to top