วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ

สรุปผลการประชุม กมธ.การพาณิชย์ฯ

มกราคม 12, 2018 9:07 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านพาณิชย์
พิจารณาดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้
อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ปรับสูงขึ้นจากเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ร้อยละ ๐.๗๘ (YOY) ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน้ำมันดิบ จากการขยายระยะเวลาลดการผลิตของกลุ่ม OPEC ทำให้ราคาสินค้ากลุ่มพลังงานสูงขึ้นร้อยละ ๔.๐๖ (YOY) ขณะที่กลุ่มอาหารสด ลดลงร้อยละ -๐.๙๑ (YOY) ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป ปี ๒๕๖๐ ขยายตัวสูงขึ้น ร้อยละ ๐.๖๖ ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ คือ กลุ่มอาหารสด ลดลง
ร้อยละ -๐.๖๓ กลุ่มพลังงานลดลงร้อยละ -๐.๐๒ เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์สูงขึ้นร้อยละ ๐.๓๓

๒. ด้านอุตสาหกรรม
โดยที่ประชุมได้มีมติมอบคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรมพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. และ
ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เมื่อร่างฯ เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๓. ด้านแรงงาน
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. …. โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการการแรงงานได้ขอมติให้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑

๔. ด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน กำหนดพิจารณาศึกษา “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว” เพื่อส่งเสริมในเรื่องของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ด้วยมีแนวคิดที่จะลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว และต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของแรงงานชาวไทยให้มีความภาคภูมิใจในงาน ที่มีลักษณะการใช้แรงงงาน โดยหาแนวทางในการสนับสนุนให้ใช้แรงงานในพื้นที่หรือนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นส่วนสำคัญในการผลิตของสถานประกอบการซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

1 2

|  516 views

Leave a Comment

*

scroll to top