วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ประธาน สนช. แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

มกราคม 12, 2018 4:04 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงข่าวกรณีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีกำหนดระยะเวลาวันนี้เป็นวันสุดท้าย ซึ่งทาง กรธ. ได้มีหนังสือตอบกลับมาแล้ว ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น ในส่วนของ ป.ป.ช. ยังไม่มีหนังสือตอบกลับมา ซึ่งก็ยังอยู่ในช่วงของการเสนอตั้งกรรมาธิการร่วม ๓ ฝ่าย ยังไม่ถึงขั้นตอนของการยื่นศาลรัฐธรรมนูญ (รธน.) ซึ่งตามหนังสือของ กรธ. นั้น ก็มีข้อท้วงติงในเรื่องของการดำรงตำแหน่งของ ป.ป.ช. ตามบทเฉพาะกาล โดยไม่นำเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามมาใช้บังคับ กรณีเช่นนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ตรวจการแผ่นดินให้ยกเว้นได้ ส่วนการยกเว้นลักษณะต้องห้ามการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาก่อน หรือเป็นกรรมการในองค์กรอิสระนั้นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ระบุว่าเป็นลักษณะต้องห้าม ซึ่งตรงกันข้ามกับรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ เพราะฉะนั้น กรธ. ไม่สามารถวินิจฉัยว่าจะยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วย ป.ป.ช. ที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. วาระ ๓ ได้ จึงได้แนะนำว่าเป็นเรื่องของ สนช. พิจารณาว่าควรจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่

ในส่วนของ สนช. นั้น ตนไม่สามารถไปสั่งให้ สนช. ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสมาชิก สนช. แต่ละท่านว่าจะใช้สิทธิยื่นหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๑๐ คือ ๒๕ คนขึ้นไป ซึ่งถ้าพ้นกำหนดระยะเวลาแล้วทาง ป.ป.ช. ไม่ขอตั้งกรรมาธิการร่วมก็จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว อีกประเด็นที่มีความกังวลก็คือ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อแขนงต่างๆ ว่าหากยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความไปแล้วจะไปก่อปัญหาให้ศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญเองก็มีประเด็นปัญหาเรื่องคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการดำรงตำแหน่งของตนเองเช่นกัน เรื่องนี้ขอแจ้งว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๕ ท่าน ครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว แต่ยังคงรักษาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีตุลาการชุดใหม่ ดังนั้น ประเด็นอยู่ที่การวินิจฉัยเรื่องคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วย ป.ป.ช. เพียงอย่างเดียว

DSC_6301 DSC_6308 DSC_6321

|  868 views

Leave a Comment

*

scroll to top