วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ

มกราคม 14, 2018 3:45 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี OTOP กลุ่มสตรีพิการ รวมจำนวน ๑๗๘ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนบูลย์ กาทอง รักษาการแทนพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ

จากการรับฟัง ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไข ดังนี้
๑. ปัญหาด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยเสนอให้มีการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม
ควรลดอัตราดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ การใช้คืนเงินกองทุนควรกำหนดให้ใช้คืน ๒ งวดโดยคืนเมื่อระยะเวลาครบ
๑๒ เดือน ตลอดจนควรจัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี

๒. ปัญหาการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบธุรกิจ SME โดยเสนอให้มีการเพิ่มวงเงินในการกู้ แก้ไขระเบียบการกู้ยืม
เนื่องจากผู้ประกอบการรายย่อยไม่สามารถเข้าถึงได้ ตลอดจนควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำเงิน
ไปใช้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่


ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการช่วยเหลือกลุ่มสตรีฯ ได้ประสานให้นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงพื้นที่ด้วยเพื่อสามารถนำประเด็นความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และขยายตลาดสินค้าของกลุ่มสตรีไปดำเนินการต่อไป สำหรับปัญหาส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัดจะได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ ในส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลาง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ต่อไป


โอกาสนี้ คณะอนุกรรมการฯ ยังได้ร่วมกันมอบผ้าห่มของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

1515919349906 1515919353385 1515919351187 1515919352305

|  253 views

Leave a Comment

*

scroll to top