วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

มกราคม 14, 2018 6:11 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลไก่คำ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชัยยุทธ
พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมี นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายวิทยา
รุ่งโรจย์นิมิตรชัย รองนายก อบจ. ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะมูลฝอยของ อบจ.อำนาจเจริญ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ขนาด ๙๘ ไร่ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาใช้พื้นที่กำจัดขยะ ๒๒ แห่ง มีปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดในแต่ละวันเฉลี่ยประมาณ ๔๐-๕๕ ตันรายได้จากการกำจัดเฉลี่ยวันละ ๑๔,๐๐๐ – ๑๙,๒๕๐ บาท

จากการรับฟังพบว่า ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาระบบการกำจัดขยะ ได้แก่
๑. ปัญหาเรื่องการขยายพื้นที่ฝังกลบขยะ ซึ่งที่ดินบ่อกำจัดขยะในปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุญาตให้ใช้ชั่วคราว การไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
๒. ปัญหาด้านการบริหารจัดการในขั้นตอนของการจัดทำประชาพิจารณ์ พบว่า มีประชาชนบางกลุ่มไม่เห็นด้วย
ในการขยายพื้นที่ฝังกลบขยะ และในการขยายพื้นที่ดังกล่าวต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการสูง

๓. การให้บริษัทเอกชน เป็นผู้ลงทุนและดำเนินการทั้งหมด จะเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น แต่ในขณะนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากประกาศกระทรวงมหาดไทยให้การพิจารณาคัดเลือกเอกชนตามพระราชบัญญัติร่วมทุน
ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากทำให้ไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาของทั้งถิ่น

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับไปประสานกับกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการใช้พื้นที่ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของการกำจัดขยะ โดยใช้หลัก 3R คือ Reduce การลดของที่จะทิ้งให้น้อยลง หรือลดการสร้างขยะ Reuse ยืดอายุการใช้งาน หรือใช้ประโยชน์ให้มาก และ Recycle เป็นการนำขยะที่คงรูปย่อยสลายได้ยากไปผ่านกระบวนการผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ ในส่วนปัญหาด้าน
งบประมาณในการดำเนินโครงการนั้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนงาน โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เสนอตามกระบวนการ เพื่อให้ สนช. พิจารณาต่อไป

1515927914113

1515927916846

1515927918259

1515927919957

|  395 views

Leave a Comment

*

scroll to top