วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ

สนช. ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ

มกราคม 14, 2018 7:48 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการของจังหวัดอำนาจเจริญ
เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและความต้องการของจังหวัด ประกอบด้วย ปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลรวม และปัญหาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบาย ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ให้การต้อนรับ

พลโท ชัยยุทธ กล่าวถึงปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมว่า มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
ดำเนินการแก้ไข เนื่องจากปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติ องค์ประกอบของความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนจะต้องประกอบด้วย แผนงาน โครงการ แนวทางการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะรับไปปัญหาดังกล่าวไปขับเคลื่อนภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ โดยใช้เวทีของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกันเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจะสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ขณะที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิก สนช. กล่าวถึงประเด็นปัญหาการปรับปรุงพนังกั้นน้ำเขื่อนลำเซบายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ำเป็นประเด็นหลัก เพื่อให้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะผลักดันอย่างเต็มที่ โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงาน โครงการ เหตุผลความจำเป็นและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเสนอของบประมาณในการดำเนินการและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

1515933893166 1515933894757 1515933896495 1515933898053 1515933899821 1515933901572

|  375 views

Leave a Comment

*

scroll to top