วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. บริหารราชการแผ่นดินฯ ศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

กมธ. บริหารราชการแผ่นดินฯ ศึกษาดูงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

มกราคม 16, 2018 8:57 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดยนายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
รับฟังบรรยายสรุปพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นดังนี้

๑.การเตรียมความพร้อมของจังหวัดในการรองรับและสนับสนุนการดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษอุดรธานี บทบาทและอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานงานบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการคมนาคมขนส่ง การค้า และการลงทุน
๒.การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอุดรธานี การบูรณาการระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและอัตรากำลัง

S__55844960

S__55844961

S__55844962

S__55844963

|  252 views

Leave a Comment

*

scroll to top