วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า)

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า)

มกราคม 16, 2018 9:38 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

Stop-Smoking-Now

วันพุธที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ไฟฟ้า งานวิจัย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการพิจารณา
โดยกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ให้ข้อมูลสรุปได้ ดังนี้ การควบคุมกำกับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ได้มีการกำหนดข้อห้ามตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การกำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๗ และคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ห้ามขาย หรือห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการห้ามนำเข้ามาใน
ราชอาณาจักร มาตรการห้ามการจำหน่ายหรือมีไว้ให้บริการ และมาตรการห้ามการบริโภคหรือสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เนื่องจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการนำสารนิโคติน เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อสมองของทารก เด็ก และวัยรุ่น ทำให้เกิดการบกพร่องทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมอง รวมทั้งเป็นอันตรายต่อหลอดเลือดต่าง ๆ ส่วนไอน้ำหรือควันที่ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูด เข้าปอดไม่ได้มีเพียงสารนิโคตินเท่านั้น แต่มีสารเคมีอื่นจำนวนมากที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งเป็นสารก่อให้เกิดมะเร็งร่วมด้วย นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังมีอันตรายในแง่ของการใช้งานอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่หลายในปัจจุบันไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้รับสารนิโคตินเกินขนาด หากมีการผสมยาเสพติดชนิดอื่นเข้ากับสารนิโคตินเหลว จะทำให้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าได้รับทั้งสารนิโคตินและยาเสพติดชนิดอื่นด้วย ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้สูบ
ดังกล่าว

ที่มาของภาพประกอบ http://www.perfectbalancestudio.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/Stop-Smoking-Now.jpg

157228

157230

157232

157236

|  496 views

Leave a Comment

*

scroll to top