วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์ (๑๘-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑)

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์ (๑๘-๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑)

มกราคม 17, 2018 10:01 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

DSC_9235

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๔๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง โดยเป็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ร่าง พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว และการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม จะเป็นการรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย ๒. โครงการอาหารและโภชนาการสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน ๓. แนวทางการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME ผลการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับคนหูหนวก การผลิต และการบริการล่ามภาษามือ รวมทั้งจะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ .ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดให้กระทรวงการคลังสามารถถือหุ้นของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเกินร้อยละ ๔๙ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดได้เป็นการชั่วคราว เพื่อแก้ไขฐานะหรือการดำเนินงานของธนาคาร โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

โฆษกวิป สนช. ยังได้กล่าวถึงกรณีที่มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช. ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. … กรณีบทเฉพาะกาล มาตรา ๑๗๘ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนจะรวบรวมได้ครบเมื่อใดยังไม่สามารถตอบได้

DSC_9251

|  289 views

Leave a Comment

*

scroll to top