วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าว

โฆษก กมธ.วิสามัญร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวเกี่ยวกับการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ฉบับดังกล่าว

มกราคม 17, 2018 1:14 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. แถลงข่าวการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าวว่า กมธ.วิสามัญได้พิจารณาครบทั้ง ๙๒ มาตราแล้ว โดยมีบางมาตราที่มีการแก้ไข ตัดออกทั้งมาตรา และคงไว้ตามร่างเดิม และได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขอแปรญัตติจำนวน ๘ ท่าน ได้แก่ นายนรนิติ เศรษฐบุตร นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร นายธานี อ่อนละเอียด นายสมชาย แสวงการ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ซึ่งประเด็นสำคัญที่มีการแปรญัตติ ได้แก่ เรื่องการแบ่งกลุ่ม ตามมาตรา ๑๑ โดยขอเสนอแก้ไขลดจำนวนจากเดิม ๒๐ กลุ่มอาชีพของผู้สมัคร ให้เลือกจำนวน ๕ หรือ ๑๐ กลุ่ม และเรื่องประเภทของผู้สมัคร ตามมาตรา ๑๕ เสนอแก้ไขให้จัดประเภทผู้สมัคร โดยให้เป็นผู้สมัครอิสระหรือเป็นตัวแทนองค์กร รวมทั้งเรื่องกระบวนการเลือกทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ตามมาตรา ๔๐ – ๔๒ ที่มีการแก้ไขกระบวนการเลือกให้มีความสอดคล้องกับการเสนอคำแปรญัตติ ตามมาตรา ๑๑, ๑๕ โดยการใช้วิธีการเลือกกันเองในแต่ละกลุ่ม
ในส่วนของมาตรา ๑๑, ๑๕, ๔๐ – ๔๒ ที่มีสมาชิกแปรญัตตินั้น กมธ.วิสามัญ จะนำมาพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งถ้าหากมีการแก้ไขมาตรา ๑๑ ก็จะต้องไปปรับแก้ในมาตราอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้คาดว่าจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม สนช. เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

 
นอกจากนี้ กมธ.วิสามัญฯ ยังได้มีข้อสังเกตในประเด็นการจัดทำกฎหมายลำดับรอง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อกำหนดขั้นตอนกระบวนการ หรือระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งประเด็นใบสมัครของผู้สมัครับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ การทำงาน และลักษณะหรือประโยชน์ร่วมกันในด้านที่สมัคร

1516169260377 1516169258346

|  278 views

Leave a Comment

*

scroll to top