วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน” ณ จังหวัดนครปฐม

มกราคม 18, 2018 10:17 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาซียน ในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จัดสัมมนาเรื่อง “ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในวงงานรัฐสภา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งจะต้องร่วมมือกันในการพัฒนาฐานข้อมูลในเว็บไซต์ asean-law.senate.go.th ในอนาคต โดยมี นายธานี อ่อนละเอียด
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน
พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์อัศนีย์ ก่อตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน”

โอกาสนี้ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม และนายธานี อ่อนละเอียด ในฐานะประธานอนุกรรมการรวบรวมกฎหมายฯ ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

สำหรับความเป็นมาของการจัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนนั้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการของวุฒิสภาชุดที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งแบ่งกฎหมายออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้
๑. รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ พร้อมการเปรียบเทียบ
​๒. กฎบัตรอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน บันทึกความตกลงในเรื่องต่าง ๆ ของอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน
​๓. กฎหมายตามเป้าหมายความร่วมมือทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย กฎหมายด้านความมั่นคงและการเมือง กฎหมายด้านเศรษฐกิจ และกฎหมายด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยได้เปิดเว็บไซต์ “asean-law.senate.go.th” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ และได้จัดพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการสนับสนุนและพัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายในกลุ่มอาเซียนระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับหน่วยงานที่เป็นภาคีความร่วมมือไปแล้ว จำนวน ๒๔ หน่วยงาน อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

S__10928242 S__10928244 S__10928247 S__10928249

|  326 views

Leave a Comment

*

scroll to top