วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน แถลงข่าวการจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร”

มกราคม 18, 2018 4:46 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

DSC_6437

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ แถลงข่าวถึง
การจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร” โดยพลเรือเอก
ชุมนุม กล่าวว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน
แบบประชารัฐ และระบบข้อมูลกำกับการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ พบว่าปัญหาสำคัญประการหนึ่ง
คือการไม่มีระบบฐานข้อมูลกลางในการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ละหน่วยงานต่างมีฐานข้อมูลของตนเอง
ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม การจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับดูแลการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพจะต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลทำให้สามารถกำกับดูแลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลทำให้มีข้อมูลสำหรับใช้ในการตรวจสอบ ทั้งการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประสิทธิภาพ และความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐที่ถูกตรวจสอบ
ลดกระบวนการการจัดทำข้อมูลที่ซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทำให้มีช่องทางมีส่วนร่วมในการกำกับ
ดูแลการบริหารราชการแผ่นดินด้วย

 
ขณะที่ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
และผลการศึกษาเกี่ยวกับกลไกในการกำกับดูแลการบริหารราชการแบบประชารัฐ โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก
อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งนอกจากจะมีการเสวนา
ในหัวข้อ “การปฏิรูประบบราชการ ๔.๐ : ประชาชนอยากได้อะไร” โดยวิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา
ระบบข้อมูลกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาระบบข้อมูลกำกับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ แล้ว ยังเปิดเวทีรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อนำไปสู่การปฏิรูประบบราชการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วย จึงขอเชิญผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมดร.สมศักดิ์–คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น ๒ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

|  379 views

Leave a Comment

*

scroll to top