วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) เพื่อขอให้ สนช. พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรา ๑๑ ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง รับหนังสือจากกลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) เพื่อขอให้ สนช. พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรา ๑๑ ของ พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

มกราคม 26, 2018 7:30 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-
26904204_1595776453831437_7251409865286551277_n
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายสุรชัย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง รับหนังสือ จากกลุ่มขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) นำโดย นางเรืองรวี พิชัยกุล ผู้ประสานงาน เพื่อขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาทบทวนการจัดกลุ่มสาขาอาชีพตามมาตรา ๑๑ ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. หลังจากมีรายงานว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ดังกล่าว ได้จัดกลุ่มใหม่เหลือเพียง ๑๕ กลุ่ม โดยยุบกลุ่มสตรีไปรวมกับกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ มาตรา ๑๑ (๑๑) โดยกลุ่มฯ ขอยืนยันหลักคิดให้กลุ่มสตรีแยกเป็นกลุ่มเฉพาะตามร่างเดิมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และต้องไม่จำกัดสิทธิสตรีคนใดในการไปสมัครกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมหลักความเสมอภาคระหว่างเพศ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หลักสิทธิมนุษยชนในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ รวมถึงถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวยืนยันเจตนารมณ์และคำมั่นทางการเมืองของไทยในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี ในระหว่างการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรองรับวาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ (Sustainable Development Goals หรือ SDG) อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างมาตรการพิเศษให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างเป็นรูปธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ ในการส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า โดยส่วนตัวแล้ว เห็นด้วยกับการที่จะคงกลุ่มสตรีไว้ เพื่อเป็นการยกระดับความเสมอภาคทางการเมืองในส่วนของสตรี โดยจะรีบดำเนินการสำเนาข้อมูลแจกให้สมาชิก สนช. ให้รับทราบต่อไป
26907895_1595776493831433_6182911414959596169_n
|  142 views

Leave a Comment

*

scroll to top