วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

มกราคม 29, 2018 10:21 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๖ นาฬิกา 

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     –   รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การแก้ไขกฎหมาย เพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และ

     ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     –   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ซึ่งกระบวนการต่อไป สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗

 ปิดประชุม เวลา ๒๓.๑๐ นาฬิกา       

|  307 views

Leave a Comment

*

scroll to top