วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

มกราคม 29, 2018 10:30 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑                           

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๑๕ นาฬิกา

–    ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     –   ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วย ชื่อร่าง
คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา ซึ่งกระบวนการต่อไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗

 ปิดประชุม เวลา ๒๐.๑๕ นาฬิกา       

|  523 views

Leave a Comment

*

scroll to top