วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สนช. ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี

มกราคม 29, 2018 4:58 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล และนายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน ร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด แกนนำสตรี ๑๐ อำเภอ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มสตรี OTOP กลุ่มสตรีพิการ สตรีผู้นำชุมชน รวมจำนวน ๑๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นางสาวสุวรรณา ตรีสิทธิเดช พัฒนาการจังหวัด ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. ปัญหาด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอให้มีการจัดสรรเงินทุนหมุนแวียน และเงินอุดหนุนเพิ่มเติม การใช้คืนเงินกองทุนควรกำหนดให้ใช้คืน ๒ งวดโดยคืนเมื่อระยะเวลาครบ ๑๒ เดือน
๒. ปัญหากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและกองทุนผู้สูงอายุ ที่กำหนดให้ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
๓. ปัญหาด้านการเกษตร ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ แต่ต้นทุนการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย สูงขึ้น
๔. การเพิ่มสัดส่วนสตรีในทางการเมืองทั้งการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติเพื่อให้มีสตรีเข้าไปดูแลปัญหาท้องถิ่นและระดับชาติในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับบุรุษ

การลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีได้ประสานให้นายสมเกียรติ วนะวนานต์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสามารถนำประเด็นความต้องการแหล่งเงินทุน ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดสินค้าของกลุ่มสตรี ไปดำเนินการต่อไป

สำหรับปัญหาส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัดจะได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ ในส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลาง คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1517219554435 1517219555908 1517219558194

|  401 views

Leave a Comment

*

scroll to top