วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ๓ เรื่อง

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาเรื่องด่วน ๓ เรื่อง

มกราคม 31, 2018 9:19 am by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

DSC_7912

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๕ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติโอนที่ราชพัสดุที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ในท้องที่ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้แก่นางบุญมี ดอนเมือง และนางสวาท ดอนกระสินธุ์ พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และจะมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยนชนแห่งชาติ พ.ศ. …. รวมทั้งจะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ออกไปอีก ๓๐ วัน
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ จะมีการพิจารณาเรื่องด่วน คือ ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะเป็นการรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME” คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง “ระบบการผลิตและพัฒนาครู” คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ” และรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม
โฆษกวิป สนช. ยังเปิดเผยอีกว่า สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น ขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ กำลังพิจารณาก่อนส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญไปให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ ซึ่งจะมีระยะเวลาการพิจารณา ๑๐ วันหลังจากวันที่ได้รับเรื่อง จากนั้น จะต้องส่งกลับมาว่าเห็นด้วยกับร่างที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือไม่ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ ในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น มีจำนวน ๖ ฉบับ ขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จในเบื้องต้นแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ยังมีประเด็นเห็นต่าง ๔๐ ประเด็น และมหาดไทย
มีประเด็นเห็นต่าง ๑๐ ประเด็น ทั้งนี้ กกต. จะต้องนำเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของ กกต. เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการเสนอกฎหมาย สำหรับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๗ คนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง ๕ คน ซึ่งจากการสรรหา จำนวน ๕ คน และจากการเลือกของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน ๒ คน คาดว่าจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ประมาณวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช.ยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.นโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ มีจำนวน ๑๑ มาตรา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีหลักการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบ หน้าที่ และอำนาจของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว และคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย และแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่และอำนาจของสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

DSC_7918

DSC_7921

|  387 views

Leave a Comment

*

scroll to top