วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 2, 2018 9:35 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑.๑) พิจารณาเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางถนนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จังหวัดระยอง กรมทางหลวงชนบท และหอการค้าจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม
(๑.๒) พิจารณาความคืบหน้าในการทบทวนแผนงานการดำเนินโครงการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กรุงเทพ) (หมอชิต ๒) โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ขนส่ง จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้ำและการพาณิชยนาวี
(๒.๑) คณะอนุกรรมาธิการกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือและระบบการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราด ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๑๑ – วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

(๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมเพื่อพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะของสมาชิกสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ ท่าเรือแหลมฉบัง ภายหลังจากการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการท่าเรือและระบบการคมนาคมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดตราด
(๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
(๓.๑) คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก และในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กองทัพอากาศ และสมาคมนักบินไทย เพื่อพิจารณาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับโดรนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป จากนั้น จะจัดให้มีการสัมมนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจต่อไป
(๓.๒) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้แจ้งข้อมูล แนวทางการกำกับดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินสมุย ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อให้การใช้สนามบินสมุยมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล จำนวน ๔ ข้อ ดังนี้
(๓.๒.๑) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP – Thailand) ให้มีความถูกต้องและทันสมัยในหัวข้อ Remark ใน AIP – Thailand VTSM AD ๒ – ๔
(๓.๒.๒) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีหนังสือแจ้ง บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้ปรับปรุงรายงานการประเมินความเสี่ยงสนามบินสมุย ให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของสนามบินในปัจจุบัน
(๓.๒.๓) จัดทำแผนการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของสนามบินสมุยประจำปี รวมถึงการฝึกซ้อมประจำปี
(๓.๒.๔) การดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการจราจรทางอากาศได้รับ การตรวจสอบด้านความปลอดภัยจากฝ่ายมาตรฐานการบริการจราจรทางอากาศ สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) และเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศกำหนด

(๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
(๔.๑) คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาปรับปรุงรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ของรัฐบาล
(๔.๒) คณะอนุกรรมาธิการจัดสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศไทย ๒๐ ปี” ในวันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ ๒ และ ๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

สรุปผลการประชุม 4-61.1 สรุปผลการประชุม 4-61.2 สรุปผลการประชุม 4-61.3 สรุปผลการประชุม 4-61.4

|  299 views

Leave a Comment

*

scroll to top