วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังสภาพปัญหาของ จ. ภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังสภาพปัญหาของ จ. ภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 3, 2018 1:08 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1517637585851

วันเเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ เทศบาลนครภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ในฐานะหัวหน้าคณะ นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ และรับฟังสภาพปัญหาของจังหวัดภูเก็ต รวม ๔ ประเด็นด้วยกัน คือ ปัญหาการวางผังเมือง ปัญหาการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โครงการ Smart City และปัญหาอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ต ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลประเด็นปัญหาต่าง ๆ ซึ่งผลการประชุมหารือสรุปได้ดังนี้
๑. ปัญหาการวางผังเมือง เกิดจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ตตามกฎกระทรวงไม่สอดคล้องกับสภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันที่ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City เกิดการบุกรุกพื้นที่ลาดชันและทับซ้อนเขตป่าสงวนแห่งชาติมากขึ้น ส่งผลให้สูญเสียพื้นที่รับน้ำและทำให้การจราจรติดขัด ผังเมืองรวมจึงไม่สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาได้

๒. ปัญหาการคมนาคม ประกอบด้วย การคมนาคมทางบกซึ่งพบว่าระบบโครงข่ายคมนาคมทางบกยังไม่สามารถรองรับการขยายตัวของปริมาณการจราจรได้ ทำให้การจราจรในถนนสายหลักของจังหวัดติดขัดอย่างมากในชั่วโมงเร่งด่วน อีกทั้งถนนเชื่อมโยงพื้นที่ท่องเที่ยวหลักด้านตะวันตกของจังหวัด โดยเฉพาะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๒๙ มีสภาพคดเคี้ยวตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาก่อให้เกิดอันตรายในการใช้เส้นทาง ในขณะที่การคมนาคมทางน้ำเกิดปัญหาท่าเทียบเรือผู้โดยสารไม่สามารถใช้ได้เต็มประสิทธิภาพในช่วงฤดูมรสุมทำให้เรือต้องเทียบท่าที่บริเวณชายหาดป่าตองซึ่งเป็นท่าเทียบเรือลอยน้ำที่มีความไม่ปลอดภัยและรองรับนักท่องเที่ยวได้จำกัด นอกจากนี้ระบบการควบคุมการจราจรทางน้ำและศูนย์ควบคุมเรือยอร์ชอ่าวฉลองยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดี ส่วนการคมนาคมทางอากาศพบว่าท่าอากาศยานภูเก็ตไม่สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มีปริมาณมากได้ในปัจจุบัน
๓. โครงการ Smart City สืบเนื่องจากการที่ภาครัฐได้เริ่มโครงการภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ หรือ Phuket Smart City โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เกิดความเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ใน ๗ ด้าน ด้วยกัน คือ ๑) Smart Tourism ๒) Smart Environment ๓) Smart Education ๔) Smart Economy ๕) Smart Safety ๖) Smart Health Care และ ๗) Smart Government แต่ปัจจุบันเกิดปัญหา คือ ขาดความต่อเนื่องของ
การดำเนินงานเนื่องจากยังคลาดแคลนงบประมาณ จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๐๕๐ ล้านบาท
ต่อการดำเนินงานระยะเวลา ๓ ปี

๔. ปัญหาอุทกภัยของจังหวัดภูเก็ต โดยพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลรัษฎา เทศบาลตำบลฉลอง และเทศบาลตำบลป่าตองและพื้นที่โดยรอบ ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทำให้อาคารบ้านเรือนในพื้นที่เศรษฐกิจเกิดน้ำท่วมสูงส่งผลกระทบกับการประกอบอาชีพและระบบเศรษฐกิจ นอกจากนี้โครงข่ายคมนาคมทางบกเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในบางจุด ส่งผลต่อหารขนส่งนักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน

จากประเด็นปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตได้ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแก้ไข ทั้งการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ดังกล่าว

ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ส่วนปัญหาด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการต่าง ๆ นั้น ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำ
แผนงาน โครงการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม เสนอตามกระบวนการ
เพื่อให้ สนช. พิจารณาต่อไป

1517637592868

1517637589732

1517637591362

 

 

 

|  355 views

Leave a Comment

*

scroll to top