วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ลงพื้นรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการการสาธารณสุข จ. ภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการการสาธารณสุข จ. ภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 3, 2018 9:29 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

1517662634613

วันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ในฐานะหัวหน้าคณะ และ
นางกาญนารัตน์ ลีวิโรจน์ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้านการบริหารจัดการการสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต 
ทั้งนี้
จากการรับฟังปัญหาสรุปได้ ดังนี้

๑. ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์
๒. ประชากรแฝงมีจำนวนมาก ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณ
๓. ปัญหาแรรงานต่างด้าว เกิดการแพร่ระบาดของโรค ชุมชนแออัด รัฐต้องสงเคราะห์ค่ารักษาให้คนต่างด้าว
๔. การให้บริการนักท่องเที่ยว ต้องมีภาระค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยตกค้าง
๕. อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำมากขึ้น
๖. ปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากปัญหาดังกล่าว จังหวัดภูเก็ตได้ขอรับการสนับสนุน
๑. ผลักดันภูเก็ตให้เป็นพื้นที่พิเศษ เป็นเมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว
๒. ยกระดับโรงพยาบาล
๓. มีกฎหมายรองรับและเข้มงวดการย้ายทะเบียนราษฎร์
๔. มีกฎหมายให้แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสุขภาพ
๕. จัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนโรงพยาบาล
๖. สนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปสู่เมืองบริการทางการแพทย์นานาชาติ

1517662635846

1517662637156

1517662638696

 

 

 

|  278 views

Leave a Comment

*

scroll to top