วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดภูเก็ต

สนช. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชน ในโครงการ สนช. พบประชาชน จังหวัดภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 4, 2018 1:05 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน นักศึกษา คนพิการ และภาคเอกชน จำนวน ๖๐๐ คน ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จากประเด็นปัญหาที่ได้รับจากประชาชน จำนวน ๔๐ ราย ส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหาด้านที่ดินทำกิน รองลงมา ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจตามลำดับ ซึ่งจากการนำเสนอของประชาชนพบว่าเป็นกรณีความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้านแหลมตุ๊กแกและเกาะราชาใหญ่ การจัดสรรงบประมาณด้านการท่องเที่ยวที่ไม่สอดคล้องกับความเจริญเติบโตของจังหวัดภูเก็ต ปัญหาการจราจรในจังหวัดที่แออัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และปัญหาอื่น ๆ อาทิ ปัญหาของเด็กและสตรี การจัดระเบียบชายหาด ปัญหาน้ำท่วมในจังหวัด กองทุนพัฒนาสตรี เป็นต้น

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า ปัญหาที่ได้รับจากการรับฟังครั้งนี้ เบื้องต้น หากจังหวัดสามารถแก้ไขได้มอบหมายให้จังหวัดนำไปดำเนินการ สำหรับปัญหาที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หากเกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการใด จะนำไปพิจารณา รวมทั้งการติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้เป็นรูปธรรมต่อไป

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้ดำเนินการมาแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๔๑ โดยจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่ ๗๖ จากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๐ ราย สามารถดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว จำนวน ๘,๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๘ และอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒,๓๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๒

1517723369160 1517723373077 1517723370544 1517723371816

|  374 views

Leave a Comment

*

scroll to top