วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

คณะ สนช. ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 4, 2018 3:22 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการพบปะช่วยเหลือกลุ่มสตรีในคณะกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากผู้แทนกลุ่มสตรี โดยได้วางพวงมาลัยสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จย่า ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จากนั้นเข้าร่วมประชุมหารือและรับฟังปัญหากับตัวแทนกลุ่มสตรี ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด แกนนำสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มสตรี OTOP กลุ่มสตรีพิการ รวมจำนวน ๑๒๐ คน โดยมี นางมุกดา หลิมนุกูล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับสตรี เงินกองทุนช่วยเหลือกลุ่มสตรี กลุ่มผู้พิการ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
   

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการให้แก้ไขปัญหา ดังนี้
๑. ปัญหาด้านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เสนอให้มีการแก้ไขระเบียบการขอกู้เงิน
๒. ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พบว่ามีเด็กที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมตามมา และเสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดอบรมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมอย่างต่อเนื่องทุกปี
๓. ปัญหาของสตรีพิการ ที่ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงและต้องการให้มีตลาดรองรับสินค้าของคนพิการ
๔. เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีในทุกตำบล
การลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากกลุ่มสตรีและผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ประสานให้นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสามารถนำประเด็นความต้องการแหล่งเงินทุน ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดสินค้าของกลุ่มสตรีไปดำเนินการต่อไป
สำหรับปัญหาที่รับฟังในครั้งนี้ส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ในระดับจังหวัดจะได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับไปดำเนินการ ในส่วนประเด็นปัญหาที่ต้องประสานในส่วนกลาง คณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ร่วมพบปะประชาชนจะนำประเด็นปัญหาที่ได้รับไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

1517732151464 1517732153104 1517732155905 1517732154492

|  303 views

Leave a Comment

*

scroll to top