วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 5, 2018 1:42 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗.๒๕๖๐

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

–  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา จำนวน ๒๒ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME” คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๒)  รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “ระบบการผลิตและพัฒนาครู” คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

 ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๓)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ” คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
–    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

อนึ่ง สำหรับรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบ
องค์รวม คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว คณะกรรมาธิการขอเลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา

|  512 views

Leave a Comment

*

scroll to top