วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….”

รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง เปิดการสัมมนา “ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….”

กุมภาพันธ์ 5, 2018 2:17 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการวิชาการของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดสัมมนา เรื่อง
“ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง กล่าวเปิดการสัมมนา และนายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในฐานะ
รองประธานอนุกรรมการกำหนดแผนการดำเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ในคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน


การปฏิรูประบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำถือเป็นประเด็นสำคัญเรื่องหนึ่งของประเทศไทย แม้ว่าจะมีการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๙ โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ำในระดับลุ่มน้ำอย่างบูรณาการและยั่งยืน บนพื้นฐานของการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นทีแต่พบว่ายังไม่สามารถนำไปสู่การดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งยังมีข้อจำกัดต่อการบูรณาการแผนงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นจึงทำให้การดำเนินการขาดเอกภาพ ประกอบกับการมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีกฎหมายบางส่วนยังมีความซ้ำซ้อน ขัดแย้ง ไม่เชื่อมโยง และไม่ครอบคลุมการปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นทั้งหมดในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จึงทำให้การบังคับใช้กฎหมายขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน


คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและพัฒนางานด้านวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมและจัดให้มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในอันที่จะสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติบนพื้นฐานทางวิชาการให้แก่สมาชิกสนช. คณะกรรมการฯ จึงได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลการศึกษาวิเคราะห์ให้แก่สมาชิก สนช. อันจะทำให้กระบวนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป

DSC_9672

1DSC8771
DSC_9686

DSC_9701

DSC_9704

|  402 views

Leave a Comment

*

scroll to top