วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

สรุปผลการประชุม กมธ. วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ….

กุมภาพันธ์ 8, 2018 10:28 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ได้มีการประชุมเมื่อวันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดยมีระเบียบวาระการประชุมในการพิจารณาเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงในชั้นการพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยการประชุมของคณะกรรมาธิการที่ผ่านมาทั้งหมด รวม ๑๗ ครั้ง ซึ่งสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
๑) คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๔๙ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๓, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๕, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๓, ๒๔, ๒๖, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๒, ๓๓, ๓๔, ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๒, ๔๓, ๔๔, ๔๖, ๔๘, ๔๙, ๕๑, ๕๒, ๕๓, ๕๔, ๕๕, ๕๖, ๕๘, ๕๙, ๖๑, ๖๓, ๖๖, ๖๗, ๖๙, ๗๐ และ มาตรา ๗๑
๒) คณะกรรมาธิการตัดออก จำนวน ๒ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๔๑ และ มาตรา ๕๐
๓) คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ จำนวน ๕ มาตรา ได้แก่ มาตรา ๔๒/๑, ๕๑/๑, ๕๙/๑, ๕๙/๒ และ มาตรา ๖๕/๑

ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสงวนคำแปรญัตติ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย ๑) นายมณเฑียร บุญตัน ได้แก่ มาตรา ๑๐ ๒) พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ได้แก่ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๓ มาตรา ๕๑ และเพิ่มมาตรา ๖๙/๑ ๓) นายวันชัย ศารทูลทัต ได้แก่ มาตรา ๒๐, มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ และมีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น จำนวน ๑ คน คือนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล สงวนความเห็น มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙

1

2

|  547 views

Leave a Comment

*

scroll to top