วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 8, 2018 2:48 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายมหรรณพ
เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการพิจารณาศึกษากรณี
การตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สารพาราควอต ไกลโฟเซต และ
ควอร์ไพรีฟอส ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกร รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้วยคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษากรณีการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สารพาราควอต ไกลโฟเซต และควอร์ไพรีฟอส ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคและเกษตรกร รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศ จากการพิจารณาศึกษาที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายหลายประการ
ดังนั้น เพื่อให้การสรุปผลการพิจารณาศึกษากรณีดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงเห็นควรนำข้อมูลต่าง ๆ ไปสังเคราะห์ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และเพื่อให้มีสาระสำคัญที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เนื่องจากกรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้จัดทำสรุปผลการศึกษาและนำเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เกิดมาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไป

164121 164134 164137 164140

|  316 views

Leave a Comment

*

scroll to top