วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๖๒

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง ครั้งที่ ๑๖๒

กุมภาพันธ์ 9, 2018 9:59 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

162

163

164

165

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๒ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
รายงานการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการได้รายงานการพิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาประเด็น “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างแก้ไข โดยคณะอนุกรรมาธิการเห็นควรนาข้อมูลที่จะได้จากการจัดเสวนาในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ รวมเข้าไว้ในรายงานเพื่อความสมบูรณ์ของรายงาน และได้รายงานเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและจัดเสวนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้เสนอเพิ่มเติมตัวแทนคณะอนุกรรมาธิการต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อร่วมเดินทางไปเก็บข้อมูลระหว่างระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน ๕ คน
๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑
คณะอนุกรรมาธิการได้รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งได้พิจารณาศึกษาตั้งแต่ร่างมาตรา ๘ ถึงร่างมาตรา ๑๑ โดยมีข้อสังเกต ในทุกร่างมาตราตั้งแต่ร่างมาตรา ๘ ถึงร่างมาตรา ๑๑

166

167

168

169

 

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการได้รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการ ติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. โดยเชิญสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลตามประเด็นข้อสังเกต ๒ ประเด็น คือ การดาเนินคดีแพ่งโดยไม่รอผล ในคดีอาญากับการบัญญัติกฎหมายลาดับรองขัดต่อรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. …. และประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

170

171

|  424 views

Leave a Comment

*

scroll to top