วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.พาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

กมธ.พาณิชย์ฯ ประชุมติดตามความคืบหน้าการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน

กุมภาพันธ์ 9, 2018 10:17 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖-๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
———————-

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และด้านแรงงาน และด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน สรุปได้ดังนี้

ข่าวการประชุม 1

๑. ด้านพาณิชย์
๑.๑ พิจารณาอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (YOY) ปรับสูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๘ เป็นอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ที่สูงขึ้นร้อยละ ๐.๗๘ ผลจากการปรับขึ้นของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก ขณะที่สินค้ากลุ่มอาหารสดลดลงต่อเนื่อง และกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อปี ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างร้อยละ ๐.๗ – ๑.๗ ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส้าหรับระดับราคาสินค้าในเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ (MOM) สูงขึ้นเล็กน้อยร้อยละ ๐.๐๗ ระดับราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลให้เงินเฟ้อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ สูงขึ้นจากเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ได้แก่
– หมวดอื่น ๆ เช่น น้้ามันเชื้อเพลง เสื้อผ้าบุรุษ สตรี และเด็ก ค่ายา ค่าของใช้ส่วนบุคคล สุรา และเบียร์
– หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ลดลงร้อยละ – ๐.๑๐ จากการลดลงของกลุ่มอาหารสด ร้อยละ – ๐.๐๓ ได้แก่ เนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่รวมทั้งผักแปรรูป (หัวหอมแดง กระเทียม)
– สินค้าที่ปรับราคาสูงขึ้น เช่น น้้าผลไม้ น้้าหวาน กาแฟ ชาสำเร็จรูป และข้าวสารเจ้า
๑.๒ พิจารณาศึกษา เรื่อง วิวัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัลความน่าเชื่อถือและการยอมรับของ Cryptocurrency รูปแบบของ Cryptocurrncy หรือ Bitcoin เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรู้จักผู้ที่ทำธุรกรรมในเครือข่ายด้วยกัน แต่สามารถเชื่อมั่นได้ด้วยระบบโดยที่สกุลเงินดิจิทัลมีองค์ประกอบที่สำคัญเรียกว่า Blockchain ซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบ จึงทำให้เทคโนโลยี Blockchain ได้รับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และความถูกต้องสูงจากความสามารถของระบบด้านความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่เกิดขึ้น จึงทำให้ผู้ที่อยู่ในระบบ Blockchain ทำการแลกเปลี่ยนหรือทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม Blockchain จะช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งผู้คนจะสามารถโอนเงินและทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชั่นระหว่างบุคคลโดยไม่ต้องผ่านคนกลาง 
อย่างไรก็ดี Blockchain อาจส่งผลกระทบต่อระบบธนาคารบางส่วน แต่หลายแห่งก็เริ่มมีการเตรียมตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเกาหลีใต้ไม่ส่งเสริม Bitcoin แต่ประเทศญี่ปุ่นมีมาตรการควบคุม สำหรับประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการดำเนินการเหมือนสกุลเงินทั่วไป และยังไม่มีหน่วยงานด้านการเงินให้การรับรอง

ข่าวการประชุม 2
๒. ด้านอุตสาหกรรม
๒.๑ พิจารณาร่างรายงานการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป
๒.๒ พิจารณาพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคณะอนุกรรมาธิการจะขอเชิญประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ข่าวการประชุม 3

๓. ด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
๓.๑ คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา “แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว” ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้ศึกษาข้อมูลแรงงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงาน สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ แรงงานคนไทยที่ไร้ฝีมือที่ขาดแคลนจึงน้าไปสู่การจ้างแรงงานต่างด้าวจะพบในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล อุตสาหกรรมผลิตโลหะหนัก อุตสาหกรรมสิ่งทอ สาเหตุที่ขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือจะเกิดขึ้นกับงานที่สกปรก งานอันตราย งานที่มีความยากลำบาก โดยจะเน้นการศึกษากลยุทธการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวจากสถานประกอบการที่ประสบผลสำเร็จ
๓.๒ คณะอนุกรรมาธิการมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรูปอาหารทะเลเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕ต๑ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

๔. การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
๔.๑ การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงานเพื่อร่วมรับฟังปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับสินค้าผ่านแดน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย
๔.๒ การเดินทางไปศึกษาดูงานการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ้ากัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีไอ เซอร์วิสเซส จ้ากัด จังหวัดสระบุรี
๔.๓ การเดินทางไปศึกษาดูงานการกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาคเช้าจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จ้ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคบ่าย บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
๔.๔ การเดินทางไปศึกษาดูงานเขตอุตสาหกรรมและการค้าชายแดน ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ จังหวัดตาก

|  293 views

Leave a Comment

*

scroll to top