วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.คมนาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ.คมนาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 9, 2018 10:42 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
——————————————-

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดาเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

11111

ผลการพิจารณา
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางรา
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑.๑) พิจารณาเรื่องการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางถนนเพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท จังหวัดระยอง หอการค้าจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม สรุปได้ว่า ยังมีปัญหาเรื่องการสร้างถนนตามที่ได้กำหนดไว้ในเส้นทาง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลายช่วง ทำให้มีการแบ่งซอยเส้นทางค่อนข้างมาก คณะอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรประชุมหารือร่วมกันว่าควรจะกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง

222222

(๑.๒) พิจารณาความคืบหน้าในการทบทวนแผนงานการดำเนินโครงการ ย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสาร (กรุงเทพ) (หมอชิต ๒) โดยเชิญ ผู้แทนกระทรวงคมนาคม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร บริษัท ขนส่ง จากัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม สรุปได้ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน คณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตว่าควรเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังที่จะใช้ที่ดินราชพัสดุของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยกระทรวงคมนาคมควรจะคำนึงถึงปัญหา ความสมบูรณ์ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเดิมด้วยว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ที่ประชุมได้มอบหมายกระทรวงคมนาคมและบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมกันพิจารณาต่อไป
(๑.๓) คณะอนุกรรมาธิการได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวมเสร็จเรียบร้อยแล้ว และบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

333333

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมในวันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาศึกษากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก โดยเชิญ ผู้แทนบริษัท ซี.ไอ. กรุ๊ป จากัด(มหาชน) มาร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle : UAV) และระบบต่อต้านโดรนและอากาศยานไร้คนขับ (Anti – Drone) ปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการจัดหาและการดำเนินการของภาครัฐ สรุปข้อมูลเบื้องต้นได้ว่า ระบบ Anti – Drone เป็นระบบที่สามารถตรวจสอบ Drone ได้ในทุกรูปแบบและทุกประเภท และสามารถยับยั้งหรือทำลายให้ Drone ไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้ตั้งข้อสังเกตในเบื้องต้นว่า ยังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักเกี่ยวกับ Drone และระบบ Anti – Drone อย่างชัดเจน ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูล ดังกล่าวไว้เพื่อประกอบการจัดสัมมนาระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้สนใจต่อไป

444444

(๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
คณะอนุกรรมาธิการได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ของรัฐบาล ที่ทำการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการในคราวการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรปรับแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาการขนส่ง ในลำน้าภายในประเทศ และข้อเสนอในการพัฒนาการขนส่งทางทะเล เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง

555555555

คณะกรรมาธิการกาหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

 

|  343 views

Leave a Comment

*

scroll to top