วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 12, 2018 9:36 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ 

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

 ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (เพิ่มช่องทางชำระค่าปรับ)   

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา    เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)

     ๔)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้เป็นกฎหมาย

     ๒)  ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมาย

         อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ปิดประชุม เวลา  ๒๐.๒๐  นาฬิกา     

|  766 views

Leave a Comment

*

scroll to top