วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 12, 2018 9:42 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามทั่วไป จำนวน ๑ กระทู้ ดังนี้

     –  กระทู้ถาม  เรื่อง  การดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศของรัฐบาล พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี

     ผลการพิจารณา

     –   นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายพิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถามดังกล่าว 

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  ดังนี้

     –  ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อพิจารณา จำนวน ๑๖ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

๓.  จากนั้นที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ๑)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ….
ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๓ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๔.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

     ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบ
องค์รวม คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ๒)  รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ”
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ๓)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่
ป่าไม้ของประเทศ”    คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

         อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปสัปดาห์หน้า

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๔๒ นาฬิกา

|  887 views

Leave a Comment

*

scroll to top