วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

กุมภาพันธ์ 13, 2018 7:50 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงว่า จะมีการประชุม สนช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และงดประชุมในวันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. …. ในวาระ ๒-๓ ร่าง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. …. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมถึงร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ….

 

นอกจากนี้ จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) มีความเห็นแย้งในประเด็น ๑. การเปิดให้มีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง ๒. การขยายเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจากเดิม ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ นาฬิกา เป็น ๐๗.๐๐–๑๗.๐๐ นาฬิกา ๓. การออกเสียงลงคะแนนของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และ ๔. การจำกัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองสำหรับผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีความเห็นแย้งใน ๕ ประเด็น คือ ๑. การเปิดให้มีการจัดมหรสพระหว่างการหาเสียง ๒. การสมัครคนละเบอร์ ๓. ค่าสมัครพรรคใหญ่และพรรคเล็กเท่ากัน ๔. ขัด ม. ๑๓๓ เรื่องมอบอำนาจให้ศาลฎีกาสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และ ๕. ขัด ม. ๑๓๘ ในกรณีของผู้สมัครมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดความไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต. มีอำนาจส่งให้ศาลฎีกาสั่งให้ตัดสิทธิ์การรับสมัคร แต่ไม่ตัดสิทธิ์การ้ลือกตั้ง โดยสัดส่วนของ สนช. จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายชาญวิทย์ วสยางกูร นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายสมชาย แสวงการ สัดส่วนของ กรธ. จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นายภัทระ คำพิทักษ์ นายธนวัฒน์ สังข์ทอง นายศุภชัย ยาวะประภาษ พลเอก อัฏฐพร เจริญพาณิช และนายนรชิต สิงหเสนีย์

 

สำหรับร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. นั้น กรธ. มีความเห็นแย้งใน ๓ ประเด็น คือ ๑. การแก้ไขกลุ่มอาชีพจาก ๒๐ กลุ่ม เป็น ๑๐ กลุ่ม ๒. การแบ่งประเภทผู้สมัครเป็น ๒ ประเภท โดยวิธีสมัครและคัดเลือกโดยองค์กร และ ๓. วิธีการเลือกตรง แทนการเลือกไขว้ ขขณะที่ กกต. มีความเห็นโต้แย้ง ได้แก่ เมื่อประกาศผลว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่าการสมัครเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต. อาจยื่นต่อศาลฎีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้ โดยสัดส่วนของ สนช. จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ สำหรับสัดส่วนของ กรธ. จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายอัชพร จารุจินดา นายอุดม รัฐอมฤต นายปกรณ์ นิลประพันธ์ และนายอภิชาต สุขัคคานนท์

 

สำหรับขั้นตอนหลังจากตั้งกรรมาธิการร่วม ๓ ฝ่ายแล้ว จะมีเวลาการพิจารณา ๑๕ วัน จากนั้นจะส่งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุม สนช. ต่อไป ซึ่งหาก สนช. มีมติไม่รับด้วยคะแนนเสียง ๒ ใน ๓ ถือว่าร่าง พ.ร.ป. นั้นตกไป หาก สนช. มีมติไม่รับด้วยเสียงน้อยกว่า ๒ ใน ๓ ถือว่าร่าง พ.ร.ป. ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

1518525778620 1518525781776 1518525784506

|  327 views

Leave a Comment

*

scroll to top