วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

กมธ. พิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….

กุมภาพันธ์ 15, 2018 8:54 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง
อันทะไชย ประธานคณะกรรมการ ศึกษาดูงานและจัดเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิรูปด้านกีฬา และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนสนทนาและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับเหตุผล ความจำเป็น และผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดจากการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเพื่อนำข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนาและดูงานมาประกอบการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. …. ต่อไป

29567

29570

29572

29574

|  655 views

Leave a Comment

*

scroll to top